Foredrag

Nedenfor er nogle eksempler på foredrag, som ligger ’klar i skuffen’. Men tøv ikke med at forlange noget andet. De bedste kunder er de krævende og kræsne!

Kultur- og oplevelsesøkonomien i den regionale udvikling
Hvordan bliver kreativitet den bærende strategi i den lokale udvikling?
Hvordan forholder man oplevelsesøkonomien til begreber som erhvervsklynger, innovation og vækstdrivere? Så politikere og rammeskabere kan overbevises og investere de nødvendige ressourcer i udviklingen.
Cases: Med udgangspunkt i casen Musicon Valley og projektet ’Bornholm i kultur- og oplevelsesøkonomien’ tager Flemming Madsen dig på en rejse ind i oplevelsesøkonomiens lokale og regionale potentiale, som er større end de fleste tror. Opgaven er at dokumentere økonomisk effekt og bidrag til konkurrenceevnen.

Fra costummade til customermade – brugerdrevet innovation
Et foredrag om smedemestre, design og blue ocean strategy.
Hvordan kan vore ’gamle ’ erhverv og industrier klare sig i globaliseringen? Svaret er brugerdrevet innovation, som flytter virksomhederne i markedspositionerne, ændrer salgsmetoder og kundekontakt og udvikler produkter, som man selv ejer og som kunderne designer med på.
Cases: På Bornholm er der 33 små smedevirksomheder og maskinfabrikker, som har vinket farvel til fiskeindustrien som kunder. Projektet ’Bornholmske Designsmede’ tog fat på en omstillingsproces, som involverer anvendelse af ophavsretsprodukter, design og Blue Ocean Strategy til en brugerorienteret og -drevet markedsudvikling.

Transformationsøkonomien – et kig ind i fremtiden
Et foredrag om de store fortællingers død, og hvorfor produkter bidrager til identitet og forandring.
Første generation af store fortællinger var om naturen og religionerne. De gav os identitet som mennesker og vi levede dem i målestoksforhold 1:1. Næste bølge var de logiske fortællinger, naturvidenskaben og industrisamfundets fortællinger. Det 21. århundredes fortællinger er meta-fortællinger. Fortællinger, som vi selv fortæller og spiller hovedrollen i. Og som giver os identitet. Det moderne, refleksive menneske skaber og omskaber sit liv og sin identitet, ofte flere gange dagligt. De produkter vi vil betale for skal transformere os – omskabe os. Vi er på vej fra videns- og oplevelsesøkonomi til transformationsøkonomi.
Cases: Gennem en række eksempler på trends og virkelige begivenheder indenfor produktudvikling, forbrugeradfærd og social-psykologisk udvikling dokumenterer Flemming Madsen, hvad der bliver det vigtigste trin i værdikæderne: transformationen og hvordan virksomheder bygger dette ind i produkterne.

Den nye plankultur
Globalisering og oplevelsesøkonomien stiller nye krav til planlægningen. Byudvikling er ikke længere et spørgsmål om fysisk planlægning, men drejer sig i stigende grad om at skabe identitet og oplevelser for borgerne.
Planstrategien er et inspirationskatalog og en behovsafdækning, der udstikker retninger snarere end færdige løsninger. Planlægningen er derfor en proces, der indebærer netværk, videnopbygning og en involverende proces, hvor målsætninger løbende kan justeres efter de aktuelle behov. Den nye plankultur åbner op for, at forvaltningerne i stigende grad må arbejde på tværs, ligesom planlæggerens opgave ikke er at være sagsbehandlere, men at fungere som proceskonsulent og netværksfacilitator. Flemming Madsen giver med sine erfaring i etablering af netværk bud på, hvad den gode og offensive planstrategi bør indeholde, og underbygger med cases, hvor netværk har været drivkraften i en visionær planlægning.

Nærdemokratiet i planlægningsprocessen
Hvordan skaber vi deltagelse og medejerskab til planproces og kommuneplan?
Debatoplægget giver værktøjer og metoder, som planafdelingen kan bruge i den forestående planproces. Indholdet er baseret på cases og erfaring med udvikling af kommunale strategier og planer, som har formået at inddrage og aktivere politikere, borgere, videninstitutioner og erhvervsliv og skabe et ejerskab til planerne undervejs i processen.

Brand eller Identitet?
Et debatoplæg om byen. Skal byen opleves udefra som et brand – eller indefra som en identitet?
Konkurrencen om det gode brand og positive image har bredt sig til kommuner og regioner, som satser på at positionere sig for at tiltrække virksomheder og borgere. Men er et godt brand det samme som en helstøbt identitet, og kan man risikere at stå med et brand, som der ikke er dækning for internt i kommunen?
Omvendt kan en ægte identitet, som er forankret i historie, kultur, værdier og styrkepunkter blive pejlemærke for byens udvikling. Kan man overhovedet planlægge en byidentitet eller gror det nedefra af sig selv? Planlæggerens og udviklerens tilgang til begreberne er afgørende for valget af processer. Foredraget giver gennem cases et afsæt for tilrettelæggelse af identitetsbaserede og -fremmende udviklings- og planstrategiprocesser.

Landsbyens genkomst
Fra metropolis og suburb til micropolis og agurb. Et oplæg om de små bysamfund og yderregioners muligheder for overlevelse og for at skabe vækst i en tid, hvor storbyernes indflydelse og magt på globalt plan synes at øge.
Nøglen er at fremme de små samfunds konkurrencekraft ved at betone og forene det gode liv, de kreative erhverv og de rekreative oplevelser. I Micropolis forenes den moderne livsstils digitale og trådløse teknologier med det agrare samfunds bæredygtighed, nærhed og sociale kapital. Foredraget giver gennem cases fra hele verden inspiration til mere offensive udviklingsstrategier for de mange mindre samfund, og peger på brugerdrevet innovation og entreprenørskab som grundpiller for vækst.


KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk