Innovationsledelse i Yderområder

Om uddannelsen

Innovationsledelse i Yderområder er et uddannelsesprojekt for ledere og medarbejdere på Bornholm. Det gennemføres med støtte fra EU’s Socialfond i år 2007.

Uddannelsestilbuddet har sit udgangspunkt i strategi-projektet ’Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien’, som i 2005-2006 gennemførtes af Bornholms Regionskommune.

I det afsluttende forslag til en udviklingsstrategi for Bornholm samt de ledsagende fem projektforslag, peges på en række konkrete tiltag, som alle har til mål at styrke bosætning, nyetablering og turisme på Bornholm.

Det var udvalget for Fritid & Kultur’s vurdering, at man ikke på Bornholm generelt besad de nødvendige kompetencer for at kunne føre strategi og projektforslag ud i livet.

På baggrund heraf tog sekretariatsleder Troels Borup, Fritid & Kultur, Bornholms Regionskommune, initiativ til at få udarbejdet en projektbeskrivelse og ansøgning, som blev imødekommet af EU’s Socialfond.

Med den forestående omstrukturering af Bornholms Regionskommunes forvaltningsstruktur, blev det besluttet at overføre projektet til Center for Regional og Turismeforskning, CRT, i Nexø per 01. januar 2007.

Efter opslag modtog uddannelsen søgning fra 40 deltagere. På baggrund af personlige samtaler med alle blev 26 studerende udvalgt.

Holdet repræsenterer ledere og medarbejdere fra den private sektor (13), den offentlige forvaltning/virksomheder (8) samt foreninger, selvejende institutioner mm (Non-Governmental-Organisations.) (6). Der er en god fordeling mellem kvinder (14) og mænd (12).


Projektets mål

1. at gennemføre et uddannelsesforløb for cirka 25 bornholmske ledere, som sætter disse i stand til at håndtere de særlige udfordringer som yderområdets geografi, demografi og erhvervsstruktur frembyder i henseende til at udvikle innovative produkter, services og ydelser.

2. parallelt med dette forløb at udvikle en egentlig master med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelser: nr. 519 af 3. juli 1998, nr. 560 af 19. juni 2003 samt nr. 867 af 19. august 2004.

Det er målet, at deltagerne erhverver viden og redskaber, som sætter dem bedre i stand til at håndtere og imødegå de udfordringer som udviklingen i en globaliseret verden frembyder for ledere i et yderområde.

Indhold & pædagogik
Undervisningen vil have såvel teoretisk som praktisk karakter og tilstræbe en vekselvirkning mellem følgende tre elementer:

1. teori. Overvejende forskningsbaseret viden, undersøgelser, kortlægninger m.m. som sætter de studerende i stand til at perspektivere egen praksis og herved få flere indgange til ledelsesrollen samt en øget forståelse for sammenhænge i den regionale og globale kontekst.

2. cases. der inddrages erfaringsbaserede cases fra offentlige, private og fritstående virksomheder og organisationer, som kan vise lærerige eksempler på god praksis og metodik, såvel projekt- som driftsorienteret.

3. opgaver og øvelser. I tilknytning til teori og cases, stilles de studerende overfor opgaver og øvelser i den enkelte lektion, ligesom hvert semester modul afsluttes med opgave. Opgaverne tester tilegnelsen af stoffet hos den studerende og giver den studerende anledning til at sætte det gennemgåede i relation til egen praksis.


Undervisningsmodulerne er

1. Det regionale innovationssystem
Indenfor et afgrænset geografisk område er konkurrenceevne, tiltrækningskraft, iværksætteri og innovationsgrad afhængig af et velfungerende samspil imellem offentlige aktører, private virksomheder samt foreninger, fonde og selvejende institutioner (NGO’er). Modulet gennemgår teoridannelse, målemetoder og eksempler på god praksis indenfor regional forskning og udvikling. Målet er, at deltagerne forstår deres egen rolle i en støre sammenhæng og i højere grad ser egen udvikling og fremgang som relateret til en bredere kontekst. I modulet indgår studietur til et regionalt nærområde.

2. Globalisering og markedsudvikling
Globaliseringen medfører en øget mobilitet og udveksling af varer, tjenesteydelser, mennesker, kapital og kulturer på tværs af grænser og kontinenter. Dette medfører øget konkurrence og øget specialisering hos de private virksomheder, der øger fokus på kernekompetencerne og –områderne for at være konkurrencedygtige. Samtidig kan vi iagttage en række globale megatrends under udvikling, som medfører ændret efterspørgsel og præferencer: digitalisering, immaterialisering, individualisering og øget velfærd. Modulet gennemgår undersøgelser af og forskning i effekter og viser gennem cases og studietur eksempler på god praksis i henseende til at imødegå globalisering.

3. Innovation og kreativitet
Modulet fokuserer på to begreber, kreativitet og innovation, idet vi forudsætter at den personlige og gruppeorienterede kreativitet er ét af de centrale elementer i at skabe innovation. Modulet gennemgår teorier og begreber fra udviklingspsykologi, filosofi og antropologi, som har fokus på de menneskelige forudsætninger for at agere kreativt. Målet er at kunne perspektivere og problematisere begrebet kreativitet. Endvidere sættes ledelsesrollen i forhold til at kunne tilrettelægge, designe og gennemføre kreative processer med særligt hensyn til samtidig at kunne honorere krav fra ejere og interessenter om øget effektivitet og udbytte.

4. Lederskab og organisation
Modulet fokuserer på det personlige lederskab og er samtidig det modul, hvor den afsluttende opgave skal afleveres og alle studerende eksamineres. Modulet gennemgår en række ledelses- og organisationsteorier med henblik på at den studerende bliver i stand til at perspektivere egen ledelsespraksis og organisation i forhold til en række metoder fra moderne ledelsesteori og human ressource praksis. Endvidere ledelse i praksis og gennem cases, øvelser og konkrete teknikker.

Hvert modul vil blive evalueret med henblik på at implementere erfaringer i de følgende moduler.

Pædagogisk råd
Det pædagogiske råd består af:

Det pædagogiske råd har en stor kontaktflade til relevante undervisnings- og forskningsmiljøer i Danmark og internationalt, som skal medvirke til at sikre at kvalitetsmål og akademisk niveau nås.

Rådet rådgiver om og godkender undervisningsplanerne, opgaveformulering (afsluttende) og medvirker v ed udpegning af vejledere.

Rådet er endvidere bindeled til udviklingen af en egentlig master, som finder sted i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Roskilde. Universitetscenter.

Underviserne
Underviserne rekrutteres fra uddannelses- og forskningsinstitutioner i Norden. Samt fra det eksterne fakultet.

Målet er at uddannelsen får en kombination af akademisk, forskningsbaseret viden og tilgang til de fire modulers stofområder med en praktisk orienteret ledelsesmæssig erfaring.

Underviserne kan kontaktes i det omfang, som de giver mulighed for før og efter deres undervisning på forløbet.

Adgangsbetingelser
For at kunne optages på uddannelsen skal deltagerne opfylde følgende:

1. Have en bestået videregående uddannelse på mindst bachelor niveau eller erhvervsøkonomisk diplomprøve (HD) eller anden diplomuddannelse
2. have mindst 3 års erhvervserfaring, som er relevant i forhold til uddannelsen
3. have engelskkundskaber på et niveau, der gør det muligt at læse tekster og samtale om disse på engelsk.

Optagelse kan finde sted for ansøgere, der ikke opfylder de formelle uddannelsesmæssige krav, men skønnes at have så stor ledelseserfaring samt forudsætninger i øvrigt for at kunne gennemføre uddannelsen.

Det er hensigten, at denne master fra 2008 udbydes som en deltids uddannelse med deltagerbetaling i hele Danmark i samarbejde med Syddansk Universitet og Roskilde Universitetscenter.

I projektet deltager

Tage Petersen, Center for Regional og Turismeforskning,

Lene Rømer, Projektleder

Flemming Madsen, K&K, uddannelseslederKULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk